Algemene voorwaarden PMU

– Het is niet toegestaan een afspraak in te boeken, indien u al oude permanente make-up heeft, tenzij u eerst akkoord heeft gekregen van Brows by Beau Nadia. Om akkoord te krijgen kunt u duidelijke foto’s van uw wenkbrauwen mailen naar info@browsbybeaunadia.nl of een intakegesprek plannen.

Aandachtspunten voor de foto’s: duidelijk scherpe foto’s onder goed daglicht opgenomen.

– De gratis nabehandeling bij semipermanente make-up behandelingen dient plaats te vinden minimaal 4 weken na de eerste behandeling.

U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan onze salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor een nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 8 weken te verschijnen voor deze gratis nabehandeling dan komt deze te vervallen. U kunt dan alsnog een afspraak in plannen, echter zal deze behandeling in rekening worden gebracht.

– Indien u binnen 48 uur voor de kosteloze nabehandeling de afspraak niet afzegt of u verschijnt zonder afmelding niet op de gemaakte afspraak, dan vervalt de kosteloze nabehandeling. U kunt dan alsnog een betaalde nabehandeling inboeken.

– Afspraken kunnen worden gewijzigd mits dit tenminste 48 uur voor aanvang van de afspraak wordt gemeld.

– Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf, om zoveel mogelijk research te doen over de behandeling die geboden wordt. Op onze website www.browsbybeaunadia.nl kunt u alle informatie over de behandelingen vinden. Lees deze informatie zorgvuldig.

- Een gewonnen prijs/giveaway is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Evenmin inwisselbaar voor geld.

Brows By Beau Nadia hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “BROWS BY BEAU NADIA” verstaan Brows By Beau Nadia gevestigd te Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 370F101, 2285SJ.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Brows By Beau Nadia opdracht geeft tot de behandelingen

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor permanente make up.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Brows By Beau Nadia zelf.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Brows By Beau Nadia voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1  Brows By Beau Nadia is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan Brows By Beau Nadia door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Brows By Beau Nadia.

3.2 De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van deze behandeling.

3.3 Brows By Beau Nadia kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.4 De behandelde cliënt, dient minimaal 18 jaar te zijn, mocht later blijken dat de behandelde cliënt zijn leeftijd niet correct heeft aangegeven en of dit verzwegen te hebben naar Brows By Beau Nadia, dan kan zij hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

4 Afspraken

 1. Cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo spoedig mogelijk per email doorgeven aan Brows By Beau Nadia, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande de afspraak.

Bij annulering vanaf 48 uur wordt een bedrag van €100,- in rekening gebracht of vervalt een eventuele aanbetaling.

 1. Indien cliënt 15 minuten of later dan de afgesproken tijd in de salon komt, behoudt zij zich het recht om de afspraak te annuleren en toch het hele honorarium in rekening te brengen.
 1. Bij een NO SHOW wordt de volledige behandelprijs in rekening gebracht.

5 aansprakelijkheid

 1. Brows By Beau Nadia verklaart hierbij dat zij de behandelingen naar beste kunnen en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.
 2. Brows By Beau Nadia kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandelingen, dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.
 3. Brows By Beau Nadia is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
 4. Brows By Beau Nadia is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandelingen, of voor ontstekingen en verminkingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructie.
 5. Brows By Beau Nadia is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.
 6. Brows By Beau Nadia geeft cliënt geen garantie op de behandeling door verschillen in huid.

6 Klachten

 1. Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk doch binnen 7 dagen na ontdekking, schriftelijk worden gemeld. Client zal dan binnen 7 dagen schriftelijk respons krijgen.
 2. Indien de klacht gegrond is zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en de client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter of een mediator.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Op elke rechtsbetrekkingen waarbij Brows By Beau Nadia partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.